Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:  Mgr. Kristína Lelocká
Kontakt:                   lelockakristina@gmail.com

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   streda: 11:05 – 11:50

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     pondelok od  8:20 do 9:05  a po dohode

 

Počas celého školského roka ponúka výchovný poradca školy konzultácie:

s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,

s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

 

Činnosť výchovného poradcu

poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.modernaskola.sk

 

 

 

 

 

AKTUÁLNE TERMÍNY PRE DEVIATAKOV

do 01. 02. 2016 – riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 22. 02. 2016 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné  a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28. 02. 2016 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na učebné  a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 31. 03. 2016 – riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory

  1. 03. – 15. 04. 2016 – talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
  2. 04. 2016 – celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky

do 11. 04. 2016 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné učebné  a študijné odbory /okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu/

  1. 04. 2016 – celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky – náhradný termín

do 20. 04. 2016 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií

  1. 05. 2016 – 1. termín 1. kola prijímacích skúšok  na SŠ /vrátane osemročných gymnázií/
  2. 05. 2016 – 2. termín 1. kola prijímacích skúšok  na SŠ /vrátane osemročných gymnázií/
  3. 06. 2016 – 2. kolo prijímacích skúšok  na SŠ /vrátane osemročných gymnázií/

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA /resp. 5. a 8. ročníka/ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia od 25. 03. – 15. 04. 2016.

Prihlášky na stredné školy spracováva a odošle škola.

Pred odoslaním prihlášok vám prinesie syn/dcéra vytlačené prihlášky a podrobné informácie, ktoré je potrebné zo strany zákonných zástupcov urobiť /ako je skontrolovanie údajov, potvrdenie u lekára, podpisovanie prihlášok…/.

Celoslovenské Testovanie 9 – 2016 pre žiakov deviatych ročníkov bude 06. 04. 2016.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z mimoriadnych príčin nemôžu zúčastniť hlavného termínu  testovania, bude 19. 04. 2016.

 

 

Na všetky ostatné stredné školy sa uskutočnia prijímacie skúšky v nasledujúcich termínoch:

  1. kolo 1. termín 09. 05. 2016
  2. kolo 2. termín 12. 05. 2016
  3. kolo prijímacích skúšok 21. 06. 2016 /pre žiakov, ktorí nebudú prijatí na žiadnu strednú školu/
  4. aj 2. termín sú rovnocenné

Stredné školy zverejnia kritériá pre prijatie žiakov  najneskôr do 31. 03. 2016 na svojich web stránkach. Okrem toho kritéria všetkých škôl budú zverejnené aj na web stránke školského výpočtového strediska – www.svs.edu.sk. Je potrebné kliknúť na kritéria pre prijímacie skúšky všetky netalentové kritéria, všetky talentové kritériá.

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Žiak  9. ročníka sa môže Dňa otvorených dverí  počas vyučovania  zúčastniť na 2 stredných školách len v sprievode zákonného zástupcu.  Zákonný zástupca  vopred  písomne informuje o neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu účasti na Dni otvorených dverí v SŠ triedneho učiteľa.

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania pre školský rok 2016/2017

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2016/2017.V súlade so Zákonom 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z 22. mája 2008.

Gestor Úloha Termín
SŠtalentové

 

skúšky

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné
a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
/talentové skúšky/. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF
do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.
do 01. 02. 2016
Zákonnýzástupca Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ naučebné a študijné odbory,
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
do 20. 02. 2016
SŠ tal. Talentové skúšky 25. 03. – 15. 04. 2016
SŠ zverejní kritériá pre  netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej
podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web
stránkach ŠVS za celé Slovensko.
do 31. 03. 2016
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 06. 04. 2016
Zákonnýzástupca Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné
odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu).
do 10. 04. 2016
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín do 19. 04. 2016
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 09. 05. 2016
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 12. 05. 2016
SŠ zverejní konanie 2. kola prijímacích skúšok do 06. 06. 2016
2. kolo prijímacích skúšok 21. 06. 2016

 

skola@zsmkamenin.edu.sk