Zmluvy-objednávky-faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr:

    Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010- ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Zverejňovanie podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú (v súlade s  Nariadením Vlády SR od 1. 5. 2011 platí limít na zverejňovanie faktúr a objednávok v hodnote nad 1000 €).

S účinnosťou od 1. 1. 2012 nadobúda platnosť zákona č. 382/2011 z 19. októbra 2011.

        

 Rok 2013

Povinne zverejňované zmluvy:

Zmluvy

Doručené faktúry:

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín 2013

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín – ŠJ 2013

NUCEM 2013

  Rok 2012

Povinne zverejňované zmluvy:

Zmluvy

Doručené faktúry:

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín 2012

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín – ŠJ 2012

 

Objednávky tovarov a služieb:
 Rok 2011

Povinne zverejňované zmluvy:

   Zmluvy

Doručené faktúry:

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín 2011

Doručené faktúry ZŠ Sándora Petőfiho s VJM Kamenín – ŠJ 2011


Objednávky tovarov a služieb:

skola@zsmkamenin.edu.sk