História našej školy

Z histórie našej školy

Prvý písomný záznam o obci pochádza z roku 1183.
1732 – Vznikla škola.
l.septembra 1949 takmer po päťročnej pauze sa znovu začína vyučovanie v maďarskom jazyku.
l.marca 1951 bola otvorená Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským. V zmysle zákona v Kameníne od školského roku 1953/54 národná škola a stredná škola tvoria jeden celok s vyučovacím jazykom maďarským.
l.septembra 1961 škola sa presťahuje do dnešnej budovy pod spoločné riaditeľstvo so slovenskou školou. Stará škola sídlila v budove dnešnej materskej školy.
Od l.septembra 1975 má opäť samostatné riaditeľstvo. . Tým sa maďarská škola celkom oddelí od slovenskej školy. Vznikne tak osemročná stredná škola.
V školskom roku 1978/79 sa začína zlúčenie malých škôl. “Nasťahujú sa” malé školy z Pavlovej, zo Sikeničky a Malej nad Hronom, od l.septembra 1980 aj z Kamenného Mostu.
4.januára 1991 sa začína vyučovanie náboženskej výchovy.
V školskom roku 1992/93 vychádza l. čislo  školského časopisu “Szivárvány” /Dúha/, bola zariadená
i posilňovňa školy.
V roku 1995 bola rekonštrukcia elektrického vedenia.
V školskom roku 1997/98 sa začina vyučovanie predmetu práca s počítačom. Od šk. r. 1999/2000 pedagogická dokumentácia je zase dvojjazyčná. Slávnostný týždeň z príležitosti 50. výročia maďarského vyučovania na našej škole.
2000/2001 – Zavedenie plynu do školy. Zriadenie špeciálnej učebne pre výpočtovú techniku.
2001/2002 – Schválenie strategického plánu školy na obdobie 2001-2006. Bol zhotovený nový program  na zápis detí do prvého ročnika. 12.3. 2002 bol založený žiacky parlament školy.
Bola zavedená pitná voda do školy, postupne sme sa zapájali do programu Infovek.
2002/2003 – Škola bola zapojená do siete “Zdravá škola”, ako i na INTERNET.
 Po prvýkrát sme začali nový školský rok slávnostnou svätou omšou a položením veniec padlým hrdinom a obetiam I. a II. svetovej vojny.
– 29.novembra 2002 – Slávnostné pomenovanie s kultúrnym programom, od uvedeného dňa názov našej školy je: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Sándora Petőfiho.
– Nadviazali sme priateľské styky so Základnou školou Sándora Petőfiho v Ostrihome.
– Žiaci 1. triedy sadili strom na dvore školy
– 1. Dní Sándora Petőfiho
2003/2004 – Na našej škole bola založená základná organizácia Združenia maďarských rodičov na Slovensku.
– Po úspešnom konkurze sa realizuje projekt “Otvorená škola” .
– Bol úspešný aj náš konkurz v Nadácii Pétera Pázmánya.
2004/2005 – 29. novembra 2004 sa začalo vysielanie školského rozhlasu.
– Z príležitosti Dňa narcisov sme po prvýkrát organizovali zber pre choré deti.
– Zorganizovali sme 1. remeselnícky tábor v škole.
– Uchádzali sme sa o výstavbu novej telocvične.
– Pustili sme sa do renovácie budovy školy /učebne, vedľajšie miestnosti/.
– Stúpa počet stravníkov v školskej jedálni.
2005/2006 – Úspešné projekty v oblasti Infoveku(98 000,-Sk) a v športe(57 000,-Sk).
Testovanie žiakov 5.-9. roč. v decembri.
Testovanie žiakov v 4. roč.- PIRLS.
2006/2007 –  Schválenie vyhodnotenia strategického plánu školy na obdobie 2001-2006.
Schválenie strategického plánu školy na obdobie 2006-2009.
Testovanie žiakov v 4. roč.- TIMSS.
Obnova budovy ŠJ.
2007/2008 – Rozvojový projekt “Jazykové laboratóriá pre ZŠ 2007″-úspešný(285 000,.Sk).
Škola dospelých- anglický a nemecký jazyk- 1.okt. 2007- 31. dec.2007.
Slávnostné zhromaždenie z príležitosti udelenia čestného názvu škole – 5. výročie.
Slávnostné otvorenie multimediálnej učebne a knižnice – 30. november 2007.
Júl 2008- Projekt na výstavbu telocvične -neúspešný  
2008/2009  Úspešný rozvojový projekt ” Elektronizácia a revitalizácia školský knižníc 2008 “(140 000,-Sk).
Odkaz Biblie – I.ročník
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy- I.ročník
XXXIV. Podunajská jar – regionálny festival
2009/2010  Začiatok školského roka položením venca padlým hrdinom a obetiam pri pamätníku I. a II. svetovej vojny.
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 60. výročia znovuzavedenia vyučovania v maďarskom jazyku po
II. svetovej vojne.
Vydanie Pamätnej knihy 1949-2009.
Odkaz Biblie – II.ročník.
VIII. Dni Petőfiho.
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy- II.ročník
Strategický plán na obdobie 2009-2014.
Rekonštrukcia školskej budovy /výmena okien a dverí, zateplenie, výmeny strechy, maľovanie tried a
chodby, oprava oplotenia, úprava školského parku/. (369 000,- €) 
2010/2011   Začiatok školského roka položením venca padlým hrdinom a obetiam pri pamätníku I. a II. svetovej
vojny.
Odkaz Biblie – III.ročník.
IX. Dni Petőfiho.
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy- III.ročník     
Dokončenie rekonštrukčných prác/kancelárie, hlavný vchod,chodník/  
2011/2012  Začiatok školského roka položením venca padlým hrdinom a obetiam pri pamätníku I. a II. svetovej
vojny.
Odkaz Biblie – IV.ročník.
X. Dni Petőfiho.
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy- IV.ročník     
Týždeň šikovných rúk – I. ročník.                                                                         

         Štatistika 62 rokov

Škola mala 12 riaditeľov, 152 učiteľov, vychovávateľov. Počet absolventov tunajšej školy je 2816,
z ktorých 138 získalo vysokoškolské alebo univerzitné vzdelanie. /k 30.6.2009/

skola@zsmkamenin.edu.sk