Dôležité Dokumenty Fontos Dokumentumok

Výchovné poradenstvo - Nevelési tanácsadás

Hodnotiaca správa 2016/2017  - 2016/2017-es év értékelése

Systém hodnotenia žiakov - A tanulók értékelése

Školský-poriadok - Iskolai rendtartás

Zmluva – NUCEM - Szerződés - NUCEM

Organizačný poriadok - Szervezési rend

Pracovný poriadok 

Strategický Plán - Stratégiai terv

PLÁN PRÁCE  - Munkaterv

Konzultačné hodiny - Konzultációs órák

ŠkVP 2017-2018 ISCED 2 

ŠkVP 2017-2018 ISCED 1

 

 

 

 

 

skola@zsmkamenin.edu.sk